42. Забава на длъжника. Забава на кредитора. Правни последици.