30. Съсобственост. Публичноправни ограничения на правото на собственост.