3. Устройство на територията. Понятие и видове територии.