28. Правен режим на данъка при придобиване на имущества. Обща характеристика. Субекти. Обекти на облагане. Деклариране.