27. Правен режим на данъка върху наследствата. Обща характеристика. Субекти. Обект на облагане и оценка на имуществото. Деклариране на облагаемото имущество.