25. Изчисляване и удържане на ДОД. Авансови вноски. Деклариране на дохода. Внасяне на данъка.