25. Владение. Същност и елементи. Придобиване и изгубване на владението.