7. Искане за обезщетяване на причинени вреди от нарушението