6. Създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри. Поправка на грешки и непълноти в кадастъра.