6. Образуване на административнонаказателно производство