54. Отговорност на изпълнителя при недостатъци. Прекратяване на договора за изработка.