53. Изработка – понятие и ограничения. Задължения на страните.