3. Влияние на териториалноустройствените планове върху съдържанието на правото на собственост върху земи