34. Създаване, одобряване и изменение на влезни в сила устройствени планове.