20. Особени способи за придобиване на право на собственост върху гори и земи от горския фонд: възстановяване на собствеността и обезщетяване