1. Предмет и система на курса. Особености на земята като обект на правото. Видове земи и основни нормативни актове, уреждащи правото на собственост върху тях