19. Виновна невъзможност за изпълнение. Забава на длъжника.