18. Съдържание и граници на правото на собственост върху гори. Ограничения на собствеността